Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE 2016/679) Dz.U.UE.L.2016.119.1 informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ITOTI Jarosław Dąbrowski.
 2. Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

2.1 Świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, realizacji płatności, realizacji

       reklamacji (art. 6 pkt 1 lit b RODO);

2.2 Realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności

       wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów

       archiwizacyjnych (art. 6 pkt 1, lit. c RODO);

2.3 Ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych (art. 6 pkt 1, lit. f RODO) .           

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być jedynie podmioty przewidziane przepisami prawa, oraz podmioty, którym ITOTI Jarosław Dąbrowski zleciła przetwarzania danych osobowych odrębną umową powierzenia danych.
 2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
 3. W zakresie dotyczących Cię danych osobowych przysługuje Ci:
 4. prawo żądania dostępu do danych osobowych;
 5. prawo sprostowania danych osobowych;
 6. prawo usunięcia danych osobowych;
 7. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 8. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 9. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 10. prawo wniesienia skargi do PUODO (Biuro PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jako organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usługi. (art. 6 pkt 1, lit. e RODO).
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu (bez udziału człowieka) , w tym profilowaniu.